Com fer una entrevista

L’entrevista és un dels gèneres periodístics que es caracteritza per ser una conversa entre el periodista i una o més persones. També trobem altres gèneres en els quals la conversa és important, com serien la notícia i el reportatge. Normalment, aquesta conversa que es dóna a l’entrevista tracta sobre un tema en concret que pot ser actual o atemporal.  

Quan es tracta d’un tema vinculat a l’actualitat, l’entrevistat/ada té una relació directa amb el tema que s’exposa o el coneix a la perfecció com per a parlar fiablement sobre aquest. És el cas d’entrevistes realitzades a experts, polítics, empresaris… Un exemple seria una entrevista a Salvador Illa, ministre de Sanitat, durant la pandèmia del coronavirus.  

Quan es tracten temes atemporals, és a dir, temes que no estan lligats a l’actualitat, el/la protagonista de la història té un talent o habilitat que explica al periodista. També pot ser una entrevista en la qual es tracti el passat o records importants de la vida del/la protagonista. Per exemple, amb temes relacionats amb la història d’un país, com es vivia a altres èpoques passades o fins i tot entrevistes a algú que ha viscut alguna època històrica important. 

El format al tipus d’entrevista

També es pot distingir el format utilitzat a una entrevista. L’entrevista objectiva és aquella en la qual el periodista reprodueix una conversa amb l’entrevistat, que sol ser el protagonista d’una notícia. Es transcriuen les preguntes i respostes sense oferir l’opinió personal o anàlisi per part del periodista. Un exemple seria una entrevista al metge Oriol Mitjà.

A l’entrevista de personalitat o perfil es realitza un retrat del/la entrevistat/ada: el seu caràcter, idees, gustos, opinions…  També ha de redactar-se en format pregunta-resposta, però es pot intercalar durant la redacció del text algún paràgraf interpretatiu per part del periodista. Un exemple és una entrevista a la dibuixant i caricaturista Pilarín Bayés.

En ambdós casos el text ha de començar amb una entradeta o lead a mode d’introducció al que es presenti a l’entrevistat: Nom, cognoms, professió, motiu pel qual se l’entrevista…  

Una entrevista pot plasmar-se tant en format escrit com audiovisual. Però a tots dos és important tenir en compte l’estructura, a la qual sovint varia la manera d’exposar les dades segons el format.

L’estructura de l’entrevista

Per a la correcta redacció d’una entrevista és important seguir l’estructura següent: En primer lloc, el titular, que pot ser una declaració de l’entrevistat/ada o simplement una frase que cridi l’atenció del lector. En segon lloc, el subtítol, que hauria de reforçar la informació que s’inclou al titular.

Després es redactarà l’entradeta o lead, que es caracteritza per ser el paràgraf que ajudarà al lector/a a contextualitzar i situar a la persona entrevistada. Per tant, exposarem la resposta a les següents preguntes: ¿Qui és? ¿D’on és? ¿Quina és la raó per la qual l’entrevisten?

A partir d’aquí i en format escrit, plantejarem el text en format de pregunta-resposta. Primer redactarem la pregunta formulada a la persona entrevistada seguida de la redacció de la resposta que aquesta ens ha proporcionat.

Al format audiovisual hem de fer-ho de la mateixa manera. Primer presentarem al/la protagonista responent a les preguntes plantejades anteriorment i a continuació començarem amb les preguntes preparades per aquesta persona, donant pas de forma verbal a la resposta del/la entrevistat/ada. Per exemple, si li féssim una entrevista a un actor o actiu conegut, començaríem presentant la seva biografia personal i la seva trajectòria cinematogràfica i, a continuació, començaríem a realitzar-li les preguntes per a que ell/ella respongués.https://youtu.be/7Egkt6R0DSc

Consells per realitzar una entrevista

Tant en format escrit com audiovisual, existeixen uns consells clau que ajudaran al periodista a exposar l’entrevista.  

S’han d’evitar les frases en primera persona. Per tant, no és fan servir frases com: “Anem a entrevistar a…”, “Parlem amb…”, “Fins aquí l’entrevista amb…”, entre d’altres.

A més, sempre s’ha evitar que la pregunta sigui més llarga que la resposta que el/la protagonista en proporciona.  

Finalment, al moment d’acabar una entrevista en format escrit, mai s’ha d’acomiadar a la persona entrevistada dins del text, però si s’ha de fer en pantalla pel format audiovisual.