Com fer una notícia

La notícia és un fet nou i d’actualitat, que afecta un gran nombre de persones, és a dir, és d’interès general.

Aquest és el gènere periodístic informatiu per excel·lència, la base del periodisme. La seva funció és presentar al lector una informació veraç de la forma més objectiva possible.

El periodista ha de presentar els fets comprovats de manera neutra, sense incloure la seva opinió o interpretació personal. És el lector qui ha de formar-se un judici propi sobre els esdeveniments.  

Es poden distingir diversos tipus de notícies. Existeixen esdeveniments importants generals, que serien notícies globalsd’interès per al gran públic. Per exemple, les protestes antiracistes que van començar als Estats Units arran de l’assasinat de George Floyd, un jove afroamericà. Aquestes es diferencien de les notícies de proximitat o locals, que són successos que han tingut lloc en un àmbit més pròxim al receptor, que li implica i provoca una resposta, per exemple, com afecta el turisme al seu municipi.

També és important diferenciar les notícies generalistes de les especialitzades, que estan dedicades a un àmbit concret del coneixement, com l’economia, l’esport o la cultura, per exemple.

ESTRUCTURA  

Al principi de la notícia és necessari introduir les dades bàsiques que responen a la norma de les 6W: què, qui, quan, on, com i per què. Encara que no sempre es pot respondre a totes les preguntes, el periodista ha de tenir present aquesta norma bàsica a l’hora de realitzar la informació 

Una vegada que s’han aportat aquestes dades bàsiques, es van afegint la resta dels detalls relatius als esdeveniments. Aquests poden ser des de declaracions de les persones implicades, reaccions posteriors d’altres actors, fins a informació de context per situal al lector, o fins i tot anècdotes que ajudin a entendre el fet noticiable. 

Aquesta estructura és el que es coneix com a piràmide invertida. Cal imaginar la notícia com si fos un embut en el qual la informació es va filtrant de major a menor importància.  https://youtu.be/OfbWyslezBI

COMPONENTS  

La notícia es compon dels següents elements:  

Titular. Compte l’ocorregut en poques paraules, el normal és entre 6 i 10. Ha de cridar l’atenció, ser clar, concís i sempre informatiu.

Subtítol. No ha de repetir la informació que ja s’ha donat en el titular, sinó aportar nous detalls rellevants per a ampliar-la.  

Entradeta o lead. És com es coneix el primer paràgraf de la notícia. Aquí sempre ha d’incloure’s la informació bàsica més important, les 6W, perquè el lector s’interessi a continuar informant-se.

Cos o desenvolupament. Aquí s’afegeixen la resta dels detalls en funció de la seva importància, sempre de més a menys. En aquest cas, el treball del periodista consisteix a recopilar tota la informació i jerarquitzar-la per a determinar la seva ordre.

ESTIL  

És important donar suport a la informació en dades i fets reals, de la forma més objectiva possible. La notícia mai inclou la interpretació o l’opinió del periodista que la redacta.

Per a aspirar a aquesta objectivitat, la notícia es caracteritza per un estil lingüístic clar i precís. S’utilitzen frases curtes i senzilles, que segueixen l’ordre de: subjecte + verb + predicat, amb un llenguatge poc valoratiu.  https://youtu.be/OfbWyslezBI

Així mateix, ha de reduir-se l’ús d’adjectius qualificatius, que dificulten i alenteixen la lectura. Tampoc s’ha d’abusar del gerundi, una de les formes verbals més complexes, ni dels adverbis prescindibles. Per exemple, “és sobrada i mundialment coneguda la increïble habilitat del pintor” es podria substituir per “l’habilitat del pintor gaudia de reconeixament arreu del món”.

L’objectiu és descriure els esdeveniments mitjançant accions (verbs precisos i variats), i en cap cas valorar o interpretar aquesta realitat. El vocabulari, les expressions i l’estructura utilitzades no han de condicionar al lector.